Θέατρο  Teatr Theater 

Workshop 05.-11.08.2017 ΚΟΜΟΤΗΝΗ | KOMOTINI

Θέατρο Teatr Theater 

 Workshop 09.-15.02.2018 KRZYZOWA | KREISAU

Θέατρο Teatr Theater 

Upstage 05.2018 ΚΟΛΩΝΙΑ | KÖLN

η ΜΑΣΚΑ - Αποκλεισμός. Ισοτιμία. Ταυτότητα.

Ενα θεατρικό σχήμα από νέους της Ελλάδας, Γερμανίας και Πολωνίας με και χωρίς αναπηρία. 

Το πρόγραμμα έχει ως θέμα την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω της τέχνης. Θα υπάρξουν ποικίλα workshops που θα περιλαμβάνουν εικαστικές τέχνες όπως το θέατρο, η ζωγραφική και τα βίντεο. 

the MASK - Exclusion. Equality. Identity. 

Theater and Performance from greek, german and polnish youngsters with and without disabilities. 

The program deals with social inclusion through arts. There will be various workshops on visual arts, such as theater, painting and video.

die MASKE -  Ausgrenzung. Gleichstellung. Identität.

Theater & Performance von Jugendlichen aus Deutschland, Polen und Griechenland mit und ohne Behinderung.

Das Programm beschäftigt sich mit sozialer Inklusion mittels der Kunst. Es werden verschiedene Workshops zu bildender Kunst, wie Theater, Malerei und Video angeboten. 

MASKA - Wykluczenie. Równouprawnienie. Znalezienie tożsamości.

Projekt teatralny polskiej, niemieckiej i greckiej młodzieży z niepełnosprawnością i bez niej.

Program dotyczy integracji społecznej poprzez sztukę. Odbędą się różne warsztaty z dziedziny sztuki wizualnej, takie jak teatr, malarstwo i wideo.